Easy Pass ส่งถึงบ้าน
จองอีซี่พาส 500 บาท

ข้อมูลรถยนต์

ที่อยู่ในการจัดส่ง

*

*

*

*

*

*

การชำระเงิน


ข้อมูลการจอง

 

 

ยืนยันเพื่อดำเนินการชำระเงิน และจัดส่งอีซี่พาส
หมายเหตุ:
1. อีซี่พาสพร้อมกับกรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วภายใน 15 วัน
2. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนอีซี่พาสตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 02-491-2964
4. โปรโมชั่นที่ 3,000 คันเท่านั้น