Easy Pass ส่งถึงบ้าน

สมาชิกเข้าสู่ระบบหมายเหตุ:
1. อีซี่พาสพร้อมกับกรมธรรม์จะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วภายใน 15 วัน
2. กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนอีซี่พาสตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร 02-491-2964
4. โปรโมชั่นที่ 3,000 คันเท่านั้น