ซื้อป3 รถเก๋ง 2,200 รถกระบะ 2,800 เลือกประกัน

พรบ.

เก๋ง 645.21
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
กระบะ 967.28
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
รถตู้ 1,182.35
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
รายชื่ออู่ + แสดงความคุ้มครอง
Description "Others (1.10,1.40)" "Passenger Vehicle (1.20)"
ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยผู้ประสบภัยต่อคน 50,000 50,000
ความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัยผู้ประสบภัยต่อครั้ง 5,000,000 10,000,000
คุ้มครอง สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 200,000
คุ้มครองการเสียชีวิต 200,000 200,000
ความเสียหายเบื้องต้นต่อรางกาย 15,000 15,000
ความเสียหายเบื้องต้นต่อชีวิต 35,000 35,000

ดูความคุ้มครองภาษาอังกฤษ


Description "Others (1.10,1.40)" "Passenger Vehicle (1.20)"
S/I Medical Expense per person 50,000 50,000
S/I per Accident 5,000,000 10,000,000
S/I per person 200,000 200,000
S/I Death per person 200,000 200,000
First S/I 15,000 15,000
First S/I Loss of Life 35,000 35,000

ป.3


ป3
2,200 ก้าวหน้า โบรคเกอร์
ป3
2,800 ก้าวหน้า โบรคเกอร์

รายชื่ออู่ + แสดงความคุ้มครอง

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง 1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้ขับขี่ / ครั้ง 50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้โดยสาร / ครั้ง 50,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000

ดูความคุ้มครองภาษาอังกฤษ


Third party bodily injury per person 500,000
Third party bodily injury per accident 1,000,000
Third party property damage 1,000,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability driver (R01) 50,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability passenger (R01) 50,000
Medical expense(R02) 50,000
Bail Bond (R03) 300,000

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วมในโครงการได้

- รถเก๋ง, รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ต่างๆ (MPV, SUV and PPV)

- รถยนต์โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง เช่น รถตู้.

- รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน

- รุ่นรถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามรายการที่บริษัทกำหนด ตามรายการแนบ

* ไม่รับประกันรถสปอร์ต/ รถดัดแปลง/ ตกแต่ง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

* ไม่รับรถจักรยานยนต์

* ไม่รับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือรถยนต์รับจ้าง ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง

ป.3+


ป.3+
7,000 ก้าวหน้า โบรคเกอร์
ป.3+
7,000 ก้าวหน้า โบรคเกอร์

รายชื่ออู่ + แสดงความคุ้มครอง


ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง 1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้ขับขี่ / ครั้ง 50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้โดยสาร / ครั้ง 50,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000
ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากภัยน้ำท่วม / ครั้ง 100,000

ดูความคุ้มครองภาษาอังกฤษ


Third party bodily injury per person 500,000
Third party bodily injury per accident 10,000,000
Third party property damage 1,000,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability driver (R01) 50,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability passenger (R01) 50,000
Medical expense(R02) 50,000
Bail Bond (R03) 300,000
Flood 100,000

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วมในโครงการได้

- รถเก๋ง, รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ต่างๆ (MPV, SUV and PPV)

- รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน

- รุ่นรถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามรายการที่บริษัทกำหนด ตามรายการแนบ

* ไม่รับประกันรถสปอร์ต/ รถดัดแปลง/ ตกแต่ง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

* ไม่รับรถจักรยานยนต์

* ไม่รับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือรถยนต์รับจ้าง ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง

ป.2+


ป.2+
7,700 ก้าวหน้า โบรคเกอร์
ป.2+
7,700 ก้าวหน้า โบรคเกอร์

รายชื่ออู่ + แสดงความคุ้มครอง


ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง 1,000,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้ขับขี่ / ครั้ง 50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ต่อผู้โดยสาร / ครั้ง 50,000
ค่ารักษาพยาบาล / ครั้ง 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000
ความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากภัยน้ำท่วม / ครั้ง 100,000

ดูความคุ้มครองภาษาอังกฤษ


Third party bodily injury per person 500,000
Third party bodily injury per accident 10,000,000
Third party property damage 1,000,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability driver (R01) 50,000
Personal accident of Death, Dismemberment, Permanent Disability passenger (R01) 50,000
Medical expense(R02) 50,000
Bail Bond (R03) 300,000
Flood 100,000

รถยนต์ที่สามารถเข้าร่วมในโครงการได้

- รถเก๋ง, รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ต่างๆ (MPV, SUV and PPV)

- รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน

- รุ่นรถยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามรายการที่บริษัทกำหนด ตามรายการแนบ

* ไม่รับประกันรถสปอร์ต/ รถดัดแปลง/ ตกแต่ง ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

* ไม่รับรถจักรยานยนต์

* ไม่รับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ หรือรถยนต์รับจ้าง ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง